Kontroly provozuschopnosti

Aby věcné prostředky a požárně bezpečnostní zařízení plnilo svoji funkci, musí být provozuschopné,tedy udržováno v řádném technickém stavu. Provozuschopnost se prokazuje dokladem o kontrole, kontrolním štítkem případně  plombou.Všechny níže uvedené kontroly provozuschopnosti provádíme osobou odborně způsobilou a oprávněnou osobou.

 

Hasicí přístroje

Nám slouží k prvotnímu zásahu při požáru.

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje se provádí:

  • nejméně jednou za rok (pokud např. dokumentace výrobce nestanoví jinak) nebo
  • po každém použití nebo
  • vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti, např. při mechanickém poškození,nesprávném tlaku (hodnotu provozního tlaku lze odečítat z manometru).

Periodická zkouška se provádí dle druhu přístroje

  • jednou za 3 roky u hasicích přístrojů vodních a pěnových,
  • jednou za 5 let u ostatních hasicích přístrojů

     

     

Kontrolu provedeme přímo u Vás na pracovišti po vzájemné dohodě a to tak,aby nebyla narušena vaše činnost. Tlaková zkouška se provádí výhradně v dílně, nelze ji provést u zákazníka.

K hasicím přístrojům vyřazeným  z používání, vystavíme jeho vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením důvodu vyřazení a zajistíme.

 

Požární vodovody - hydranty

Nám slouží k prvotnímu zásahu při požáru.

Kontrola se provádí nejméně 1x ročně.

Špatně provedená kontrola může následně způsobit nefunkčnost přístroje a ohrozit bezpečnost vyhrazeného tlakového zařízení, mezi něž hasící přístroje patří!!!

 

 

 

 

Hasicí přístoje a požární hydranty jsou tu

pro ochranu Vaši a Vašeho Majetku !!!

 

 Požární ucpávky a těsnění

Zabraňují šíření ohně, kouře a toxických plynů. Brání rychlému šíření požáru přes požárně dělící stěny, stropy, spáry a dělící konstrukce.

Kontrola se provádí nejméně 1x za rok pokud výrobce nestanoví dobu kratší

Protipožární nátěry

Se používají ke zvýšení požární odolnosti nejčastěji u ocelových a dřevěných konstrukcí.

Kontrola se provádí nejméně 1x za rok. Nový nátěr musí být obnoven nejpozději do 10let.

Požární uzávěry

Jedná se vlastně o požární dveře, které mají bránit průniku ohně a kouře do jednotlivých požárních úseků a zabránit ta rychlému šíření požáru.

Kontrola se provádí nejméně 1x za rok nestanoví-li výrobce dobu kratší.

Požární klapky

Jsou uzávěry vzduchotechnického potrubí, které zabraňují šíření požáru, tepla a dýmu z jednoho požárního úseku do druhého.

Kontrola se provádí nejméně 1x za rok nestanoví-li výrobce dobu kratší.

Nouzové osvětlení

Používá se při výpadku napájení normálního osvětlení.

Kontrola se provádí nejméně 1x za rok nestanoví-li výrobce dobu kratší.

Další námi nabízenou službou je plnění lahví CO2.

 

Kontaktovat nás můžete na našich telefonních číslech, případně nás můžete osobně navštívit v naší provozovně na ul. Cejl 111a v Brně, kde Vám rádi podáme veškeré informace.

 

A ještě malá důležitá poznámka závěrem:

Každý pracovník – kontrolor je povinen mít u sebe platný průkaz o proškolení ke kontrolám a na požádání Vám jej ukázat.

Pokud provede kontrolu osoba, která nemá platné oprávnění na kontrolovaný druh HP, hydrantu, EPS atd. je to stejné, jako kdyby kontrola nebyla provedena vůbec.

Kontroly věcných prostředků (např. hasící přístroje), provoz kontrola, údržba a opravy bezpečnostních zařízení musí být prováděny v souladu s vyhl. MV č.246/2001 Sb., § 7, 8 a 9, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, kterou se provádí některá ustanovení Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.